Regulamin

 1. Na terenie MegaLandii mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli przez pracowników parku.
 3. Wstęp do MegaLandii i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 4. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne.
 5. W razie niepogody czas pracy MegaLandii może być skrócony.
 6. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia MegaLandii.
 7. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 8. Na terenie MagaLandii obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 9. MegaLandia nie odpowiada za rzeczy zostawione i zagubione na terenie parku.
 10. Wejście na teren MegaLandii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikacje tych materiałów w celach promocyjnych MegaLandii.
 11. Właściciel parku nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
 12. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy.
 13. Na teren MegaLandii zabrania się wnoszenia broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 14. Osoby znajdujące się na terenie MegaLandii nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.
 15. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, w szczególności zabrania się wzniecenie ognia.
 16. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru, w ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych , którzy nie ukończyli 18. roku życia.
 18. Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikające z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.
 19. MegaLandia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 20. Osoby, które w rażący sposób naruszają regulamin MegaLandii zostaną poproszone o opuszczenie paku bez prawa do ubiegania się o zwrot pieniędzy.
 21. Zakup biletu wstępu na teren MegaLandii jest jednorazowy z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.